Home » terms of use
Nguyễn Hoàng Tài Lộc

BitcoinCasinos.com (sau đây được gọi là “Trang web”) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động cờ bạc bằng bitcoin.

Theo các luật được quy định trong khu vực pháp lý được liệt kê trong địa chỉ được đăng trong phần Liên hệ với chúng tôi bên dưới, công ty sở hữu và vận hành BitcoinCasinos.com (hay “Công ty”) hiện đang cung cấp bộ điều khoản và điều kiện cụ thể này. Khách truy cập, bao gồm cả bạn (hay “Người dùng”) phải tuân thủ trong quá trình sử dụng trang web này.

Việc sử dụng trang web có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc duyệt, chơi các trò chơi tương tác, tải xuống nội dung và/hoặc các hoạt động khác được thực hiện trong khi ít nhất một trang web nằm trong trang web được mở trong trình duyệt web của bạn.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây, hãy ngừng sử dụng Trang web này ngay lập tức.

Chấp nhận các điều khoản

Bằng việc xem và tương tác với Trang web này, mỗi Người dùng sẽ tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý kết hợp bất kỳ và tất cả các Điều khoản này. Người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản Điều khoản này trong lần truy cập này và mọi cập nhật trong tương lai đối với Điều khoản trong các lần truy cập sau này.

Thay đổi điều khoản

Đôi khi, Công ty có thể cần cập nhật các Điều khoản này. Mọi thay đổi có thể ảnh hưởng đến quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Người dùng khi truy cập Trang web. Trách nhiệm của Người dùng là phải xem xét các Điều khoản cho phù hợp. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và/hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về tổn thất hoặc thiệt hại do những thay đổi trong Điều khoản.

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện sử dụng Trang web này, Người dùng phải đáp ứng các điều kiện hợp lệ dưới đây. Nếu tất cả các điều kiện không thể được đáp ứng, hãy ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên khi truy cập Trang web này từ Hoa Kỳ và/hoặc độ tuổi thành niên ở bất kỳ quốc gia, tỉnh, tiểu bang và/hoặc khu vực tổ chức nào (sau đây gọi là “Khu vực tài phán”) nơi trang web đang được truy cập.

Đánh bạc dưới tuổi vị thành niên là phạm tội ở một số khu vực pháp lý; Do đó, Người dùng đồng ý tại mỗi thời điểm truy cập rằng họ đã đến độ tuổi thích hợp để đủ điều kiện truy cập Trang web này.

Trách nhiệm cá nhân và duy nhất của Người dùng là xác định pháp luật hoặc quy định nào được áp dụng tại Khu vực tài phán mà Người dùng đã truy cập Trang web và để đảm bảo rằng Người dùng hành động hợp pháp tại Khu vực tài phán đó bằng cách sử dụng Trang web.

Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc sử dụng đó trái với hoặc vi phạm luật pháp và/hoặc quy định của Khu vực pháp lý nơi Người dùng sinh sống.

Sử dụng trang web

Người dùng đồng ý sử dụng trang web theo cách phù hợp với các Điều khoản được nêu ở đây. Khi truy cập Trang web này, Người dùng thừa nhận và đồng ý với tất cả các lưu ý sau:

 • Công ty, theo quyết định riêng của mình, có quyền sửa đổi, xóa hoặc thêm bất kỳ phần hoặc thành phần nào trong Trang web mà không cần thông báo cho Người dùng.
 • Người dùng đồng ý không lạm dụng, làm gián đoạn, phá hủy và/hoặc thay đổi bất lợi Trang web bằng cách cố ý đăng tải vi-rút, Trojan, sâu, bom logic, chương trình đọc từ khóa và/hoặc các tài liệu khác có thể độc hại và/hoặc có hại về mặt kỹ thuật.
 • Người dùng đồng ý không sử dụng thông tin, dịch vụ và/hoặc nội dung tương tác theo bất kỳ cách nào có thể được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào.
 • Người dùng đồng ý chỉ sử dụng thông tin, dịch vụ và/hoặc nội dung tương tác theo cách mang tính chất cá nhân và/hoặc kết quả.
 • Thông tin được cung cấp và quyền truy cập vào nội dung tương tác sẽ không được sử dụng hoặc phân phối vào bất kỳ lúc nào theo cách mang tính chất thương mại và/hoặc mang tính thương mại. (Nghiêm cấm phân phối thương mại thông tin và/hoặc nội dung được cung cấp trên Trang web này.)
 • Thông tin, lời khuyên và/hoặc bất kỳ khuyến nghị nào được cung cấp trên Trang web chỉ nhằm mục đích thông tin hoặc giải trí.
 • Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở ‘NGUYÊN TRẠNG’ và ‘NHƯ SẴN CÓ’. Công ty không đảm bảo rằng Trang web sẽ không có lỗi hoặc thiếu sót, cũng như Trang web sẽ không bị gián đoạn và luôn ở trạng thái hoạt động đầy đủ.

Hạn chế

Người dùng đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc chịu trách nhiệm, đồng thời đồng ý bồi thường hoàn toàn đối với mọi mất mát, thiệt hại, hành vi phạm tội và/hoặc ảnh hưởng khác phát sinh từ việc truy cập Trang web, việc sử dụng các dịch vụ của Công ty, và/hoặc bất kỳ thông tin nào có trong Trang web.

Công ty sẽ KHÔNG cung cấp bất kỳ khoản bồi thường nào, bằng tiền hoặc hình thức khác, để bù đắp mọi thiệt hại hoặc mất mát mà Người dùng phải gánh chịu do:

 • bất kỳ việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung Trang web nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này
 • bất kỳ việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung Trang web nào được coi là mang tính chất thương mại và/hoặc phi cá nhân
 • lỗi kỹ thuật và/hoặc điện tử do bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để truy cập Trang web gây ra, bao gồm cả lỗi do nhà cung cấp dịch vụ Internet của Người dùng gây ra;
 • mọi mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu do người dùng truy cập vào Trang web, bao gồm mọi tệp và/hoặc chương trình được tải xuống có thể chứa vi-rút, lây nhiễm và/hoặc các tính năng phá hoại; và
 • sự thiếu chính xác, không đầy đủ và/hoặc thiếu tính cập nhật của bất kỳ thông tin và/hoặc dịch vụ nào do chúng tôi và/hoặc các trang web của bên thứ ba cung cấp.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng các trang web của bên thứ ba hoặc các trang web được liên kết đến thông qua các trang trên Trang web này là các thực thể riêng biệt với Trang web này và sẽ không được xử lý cũng như không được coi là tuân theo các Điều khoản giống như Trang web này.

Người dùng cũng đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra bởi và/hoặc phát sinh từ thông tin, nội dung tương tác và/hoặc bất kỳ và tất cả các hoạt động được thực hiện trên các trang web của bên thứ ba đó.

Thông báo rủi ro

Bitcoin không được hỗ trợ cũng như giá trị của nó không được đảm bảo bởi bất kỳ tổ chức tài chính nào. Việc sử dụng bitcoin mang đến cho Người dùng mọi rủi ro rằng bitcoin có thể trở nên vô giá trị. Người dùng được khuyến khích nghiên cứu việc sử dụng bitcoin và xem xét các rủi ro trước khi mua bitcoin cho mục đích đánh bạc.

Công ty hoàn toàn không đảm bảo về giá trị tương lai của bất kỳ bitcoin nào được sử dụng trong hoạt động cờ bạc.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Một số nội dung trong Trang web này là những tuyên bố mang tính quan điểm, không phải sự thật. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung trên trang web này.

Công ty không đảm bảo về tính sẵn có của dịch vụ và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kiểu gián đoạn dịch vụ nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web này. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào hoặc không chính xác hoặc không đầy đủ được tìm thấy trên trang web này.

Công ty cũng có quyền áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập vào một phần hoặc toàn bộ trang web bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Tất cả tài liệu có trong trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin và giải trí và nó không thể hiện sự lôi kéo đánh bạc. Việc sử dụng thông tin có trong trang web này theo bất kỳ cách nào vi phạm luật pháp địa phương, liên bang và/hoặc quốc tế đều bị cấm.

Luật chính quyền và quyền tài phán

Trừ khi có quy định khác, các điều khoản sử dụng này được quản lý bởi luật pháp và/hoặc quy định của khu vực pháp lý được liệt kê trong địa chỉ trong phần Liên hệ với chúng tôi của trang web này. Hơn nữa, trừ khi có quy định khác, mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ được xét xử bởi các tòa án của Khu vực tài phán đó.

Nguyễn Hoàng Tài Lộc

Nguyễn Hoàng Tài Lộc là một nhà viết nổi tiếng đến từ Việt Nam, chuyên về lĩnh vực cá cược thể thao. Với hơn mười năm kinh nghiệm trong ngành, Tài Lộc đã tạo dấu ấn bằng việc sáng tạo các bài viết phân tích, đánh giá và chia sẻ các chiến lược cá cược hiệu quả. Anh được biết đến rộng rãi là một trong những chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Anh luôn cập nhật xu hướng mới và chia sẻ kiến thức sâu rộng với cộng đồng. Với phong cách viết thông minh, Nguyễn Hoàng Tài Lộc không chỉ thu hút người đọc mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người yêu thích cá cược.